Privacyverklaring

 

1. Introductie 
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.noorderbreedte.eu en www.werkenbijnoorderbreedte.nl van Noorderbreedte. Noorderbreedte respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. Noorderbreedte bestaat uit meerdere locaties in Fryslân. Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Noorderbreedte of één van haar zorginstellingen/locaties. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen verwerken;

• versturen van vacaturealerts;
• aanmelding voor events;
• het aanmelden van zorg via onze website;
• in behandeling nemen van vragen en klachten;
• het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
• in behandeling nemen van serviceverzoeken;
• aanmelding een rondleiding;
• versturen van nieuwsbrieven;
• verwerken van sollicitaties,

Wij verwerken van al onze bezoekers:
• IP-adres;
• Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die uzelf bij ons achterlaat:
• voorletters;
• voornaam;
• achternaam;
• geboortedatum;
• geboorteplaats;
• geslacht;
• e-mailadres;
• adres;
• telefoonnummer.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld? 
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:
• via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
• door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens, indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen? 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
• Recht op inzage;
• Recht op verbetering/aanvulling;
• Recht op verwijdering;
• Recht op het beperken van de verwerking;
• Recht op overdraagbaarheid;
• Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Noorderbreedte):
• Voor www.noorderbreedte.eu (informatie over woonzorglocatie) via communicatienoorderbreedte@nb.nl
• Voor www.werkenbijnoorderbreedte.nl (sollicitatie) via Noorderbreedtebanen@nb.nl 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen. Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek heeft ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Functionaris gegevensbescherming van Noorderbreedte op e-mailadres FG@nb.nl. Daarnaast heeft je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, klacht indienen bij AP) of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:
• Onderneming(en) binnen Noorderbreedte;
• Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Noorderbreedte diensten te verlenen;
• Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

7. Bewaartermijn 
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Cookies 
Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. In onderstaande tabel staan de betreffende cookies.

Cookies verwijderen of uitschakelen 
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor meer informatie https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren

9. Links naar websites van derden 
Onze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt 13 december 2018.

11. Contact / vragen 
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring neem dan contact op met FG@nb.nl